Miljöpolicy

Hållbarhetsarbete för Hävstången i Småland AB

Hävstången i Småland AB tillhandahåller konsulttjänster. För oss är det viktigt att bidra till en hållbar samhällsutveckling, både när det gäller ekologi, ekonomi och sociala förhållanden. Vi är medvetna om att vår verksamhet innebär en miljöpåverkan, som vi arbetar systematiskt med att minimera.

Som ett tjänsteföretag gör vi nytta genom att föra dialog med våra kunder om hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling. Vi vill bidra med våra idéer och vår kompetens till alla våra intressenter i deras hållbarhetsarbete.

Vi väljer i första hand leverantörer som delar vår syn på vikten av hållbar utveckling. När vi väljer material prioriterar vi miljömärkta varor.

Naturligtvis följer vi gällande lagar och regler inom alla områden.

Vi har satt miljömål och handlingsplaner som vi följer upp årligen och vi strävar efter ständiga förbättringar.

Förslag på betydande miljöaspekter för Hävstången 2020:

  1. Kundpåverkan
  2. Resursförbrukning

Miljömål 2020:

  1. Inspirera fler företag att arbeta strukturerat med miljö och hållbarhet.
  2. Använda minst 50 % miljömärkt förbrukningsmaterial

Handlingsplaner:

1 a. Alla hävstångens kunder ska få ta del av vår miljöpolicy senast när samarbetet inleds

1 b. Vi ska erbjuda alla kunder, oavsett tjänsteområde, hjälp med att komma igång med systematiskt miljöarbete

  1. Vid inköp, alltid undersöka om miljömärkt alternativ finns och om det är ekonomiskt möjligt – välja det alternativet 
Rutin för uppföljning:
    1. Spara informationsmail till kunder där policyn bifogats, samt informationsmail med vårt produktblad för miljötjänster
    2. I mappen ”leverantörer”, beskriv vilka leverantörer som jämförts och hur vi valt ut leverantör.

I samband med Hävstångens årliga delägarmöte i oktober sker ledningens genomgång med uppföljning och utvärdering av föregående års miljö- och hållbarhetsarbete. På mötet fattas även beslut om det kommande årets förbättring och utveckling.

Resurser:

Hävstången i Småland AB utser årligen en av delägarna till Hållbarhetsansvarig. Den personen förbereder ledningens genomgång och informerar övriga delägare om ny lagstiftning samt annat som påverkar bolagets miljö- och hållbarhetsarbete. Samtliga delägare bidrar till omvärldsbevakning samt tar ansvar för att följa Hävstången i Småland ABs handlingsplaner för att uppnå bolagets miljömål.